İstinaf Dilekçesi Ekinde Bulunan Ve Dava Tarihinden Önceki Tarihte Tutanağa Bağlandığı Anlaşılan Arabuluculuk Son Tutanağı Sebebiyle Usulden Red Verilemez

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
ONALTINCI HUKUK DAİRESİ

Esas : 2020/602

Karar : 2020/692

Tarih : 16.03.2020

İstinaf incelemesi için Dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İLK DERECE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVADA

A-) Açılan dava ve iddia: Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin tasarladığı "..." logosunun, davalıların inşaat projesinin reklam panolarında izinsiz bir şekilde kullanıldığını, eser üzerinde izinsiz olarak değişiklik yaptıklarını ve bu durumun müvekkilinin manevi haklarını ihlal ettiğini iddia ederek, FSEK'in 70/1 maddesi gereği ihlalin geniş kapsamlı olmasından dolayı 300.000,00 TL manevi tazminatın, mahkemece tespit edilecek haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini ve verilecek hüküm özetinin ilanını talep etmiştir.

B-) Cevap ve Karşı Talepler: Karar tensiben verilmiş olmakla cevap dilekçesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

C-) İlk Derece Mahkemesi Kararı: İlk derece mahkemesince; "06/12/2018 tarih ve 7155 sayılı Kanunun 20. Maddesi ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi uyarınca, TTK'nın 4. Maddesi ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalarda, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olduğu, davanın manevi tazminatın davalıdan tahsiline ilişkin olduğu, TTK'nın 4. Maddesinde, ticari davaların düzenlendiği, tarafların sıfatı ve uyuşmazlığın niteliğine göre dava, TTK 4 maddesi anlamında ticari davalardan olduğu, dosyanın tetkikinden, davacı yanın dava şartı olarak kabul edilen ve yukarıda belirtilen yasa gereğince arabulucuya gitmeden işbu davanın açıldığının anlaşıldığı" gerekçesiyle arabulucuya müracaat edilmeden davanın açılması nedeniyle, davacının davasının dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verildiği görülmüştür.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: Kararı davacı yan istinaf etmiş ve dilekçesinde özetle ;dava açılmadan önce arabuluculuk yoluna başvurduklarını ve dilekçe ekine anlaşamadıklarına dair son tutanağı eklediklerini, mahkemenin bu ayrıntıyı görmeden karar oluşturduğunu, kararın bu nedenle kaldırılmasını talep ve istinaf etmiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE: Dava FSEK kapsamında grafik tasarımın izinsiz kullanımı ve tahrif edilmesi iddiasına dayalı manevi tazminat davası olup; ticari mahiyette bu dava arabuluculuk dava şartına tabidir.İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.UYAP ortamında yapılan incelemede ; dava dilekçesinin ekinde arabuluculuğa başvuruya ilişkin herhangi bir belgenin sunulmadığı, dava dilekçesine ekli olduğuna ilişkin davacı yanın dava dilekçesinde bir beyanının bulunmadığı , dilekçesinde de arabuluculuk aşamasına ilişkin durumdan bahsetmediği ; istinaf aşamasında sunulan arabuluculuk son tutanağının örneği ve aslının sonradan sunulmuş olduğu görülmüştür.Mahkemece sunulmadığı için görülme ve bilinme şansı olmayan arabuluculuk tutanağının yokluğundan bahisle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiş ise de ; istinaf dilekçesi ekinde bulunan ve dava tarihinden önceki tarihte tutanağa bağlandığı anlaşılan arabuluculuk faaliyetine ilişkin son tutanak sunulmuş olmakla ; davacı yanın istinaf başvurusunun kabulüne ve kararın kaldırılarak yargılamaya devam olunmak üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile 1-Davacı yanın istinaf başvurusunun HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA ; Yargılamaya devam olunmak üzere dosyanın ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE 2-İstinaf peşin harcının talebi halinde davacı yana iade edilmesine 3-İstinaf yargılama giderleri olan ;başvuru harcı 148,60 TL ,1 tebligat gideri 19,00 TL, posta gideri 31,90 TL ki toplam 199,50 TL istinaf yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine 4-Duruşmasız inceleme yapılmış olmakla ücreti vekatel tayin ve takdirine yer olmadığına Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu HMK 353/1-a-6 madde gereğince 16/03/2020 tarihinde KESİN olmak üzere ve oy birliğiyle karar verildi.

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/kararlar/istinaf-dilekcesi-ekinde-bulunan-ve-dava-tarihinden-onceki-tarihte-tutanaga-baglandigi-anlasilan-arabuluculuk-son-tutanagi-sebebiyle-usulden-red-verilemez

DİĞER YAZILAR

 • Arabulucunun arabuluculuk toplantısına yaptığı daveti usulüne uygun yerine getirmemiş olması usulden ret sebebi olamaz
  • 02.12.2022
  • Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

  Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde dahi arabuluculuk dava şartı gerçekleşmiş sayılır.

  Devamını oku
 • Kambiyo Senedine Dayalı Açılan Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuk Dava Şartı Değildir
  • 24.05.2022
  • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

  Dava, bonoya dayalı menfi tespit talebine ilişkindir. Ancak menfi tespit davaları sonunda verilen hükümler esasa yönelik olarak cebri icraya konu edilip infaz edilememektedir. Bu sebeple ticari davalarda arabuluculuğa başvurma şartı, menfi tespit davalarını kapsamamaktadır.

  Devamını oku
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak Arabuluculuk Son Tutanağı ile Temerrüde Sebep Olur
  • 18.05.2022
  • Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi

  Somut olayda, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinden kaynaklı işçi alacağının mevcut olması sebebiyle iş mahkemeleri açısından dava şartı arabuluculuğa başvurulmuştur.Arabuluculuk ile bir anlaşmaya varılamamış ve uyuşmazlık mahkemeye taşınmıştır.Mahkeme, son tutanak ile işverenin temerrüde düştüğünü kabul ederek borcun ve faizin hesaplanmasını sağlamaktadır.

  Devamını oku
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73/A maddesi ile Getirilen Dava Şartı Arabuluculuk Düzenlemeden Sonraki Uyuşmazlıklar İçin Uygulanır
  • 09.05.2022
  • Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi

  Somut olayda, tüketici kredisi kullanan alacaklının kartel faizlere karşı açtığı tazminat davasının dava şartı arabuluculuğa tabii olup olmadığu uyuşmazlık konusu olmuştur ancak bu husus ticari bir alacak değildir. Tüketici mahkemesi için arabuluculuk şartının getirilmesinden önce açılan bir dava olduğundan dava şartı arabuluculuğa başvuru zorunlu değildir.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et