Dosyaya İlişkin Asıl Görevli Olan Mahkeme Ticaret Mahkemesi Olduğundan Dava Şartı Arabuluculuk Gereklidir

T.C.
SAMSUN
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2021/1644

Karar: 2022/239

Tarih: 17.02.2022

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

BAŞKAN : ....

ÜYE : ....

ÜYE : ....

KATİP : ....

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 14/09/2021

NUMARASI : 2019/431 Esas, 2021/486 Karar

DAVACI : ....

VEKİLİ : ....

DAVALI : ....

VEKİLİ : ....

DAVANIN KONUSU : İtirazın İptali

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı tarafa ait .... plakalı araç müvekkili sigorta şirketine sigortalı olarak bulunmakta olduğunu, davalıya ait aracın sigorta poliçesinin 25/03/2017 başlangıç tarihli .... nolu poliçe olduğunu, müvekkile sigortalı bulunan aracın sürücüsü 29/10/2017 günü ....plakalı araca çarparak olay yerinden kaçmış bulunduğunu, müvekkilinin meydana gelen olay nedeniyle davalı sigortalının verdiği zarar ile ilgili 3. Kişilere ödeme yaptığını, meydana gelen kazada müvekkile sigortalı bulunan ve sigorta poliçesinin tarafı olan davalı sigortalıya ait aracın sürücüsünün olay yerin terk etmesi nedeniyle ağır kusurlu bulunduğunu, müvekkil sigorta şirketince ....plakalı araca verilen zarar için ödenen .... için ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte rücu hakkı doğduğundan müvekkil tarafından Samsun ... İcra Müdürlüğü'nün ....... esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını ve davalı bu takibe itiraz ettiğini, davalı tarafından yapılan itiraz usul ve yasaya aykırı olup takibi sürüncemede bırakma amacına yönelik olduğunu, davalının aracının kaza neticesi olay yerini terk etmesi ağır kusuru nedeniyle müvekkilin rücu hakkı bulunduğunu, bu sebeple yapılan icra takibine itiraz takibi sürüncemede bırakmak amacıyla yönelik olduğunu belirterek müvekkil şirket tarafından ödenmiş bulunan bedelin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili için Samsun .... İcra Müdürlüğü'nün .......... esas sayılı dosyası ile yapılan icra takibine davalı tarafça yapılan itiraz neticesi takibin durması karşısında itirazın iptali ile alacağın ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hüküm altına alınmasını ve takibin devamına karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; Dava trafik sigorta poliçesinden kaynaklanan bir dava olmakla mutlak ticari dava kapsamında kalmakta olduğunu, diğer yandan müvekkilinin .... isimli işletmenin sahibi olduğunu, araç kiralama işi ile uğraştığını, bu iş kapsamında davakonusu .... plakalı araç da .... isimli şahsa 25/03/2016-25/03/2019 tarihleri arasında 3 yıl olmak üzere uzun süreli kiralandığını, tüm bu nedenlerle öncelikle dosya hakkında görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli Ticaret Mahkemesine gönderilmesini, müvekkili hakkında haksız açılan davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk Derece Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İSTİNAFA BAŞVURAN TARAFLAR ve İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

İstinaf talebinde bulunan davacı tarafından davanın Tüketici Mahkemesi'nde açıldığını, açıldığı tarih itibariyle Tüketici Mahkemelerinde arabuluculuğa başvuru şartının bulunmadığını, bu nedenle mahkemece verilen kararın hatalı olduğu, kararın kaldırılması talep edildiği anlaşılmıştır.

DELİLLER :

Tüm dosya kapsamı.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE :

Dava, itirazın iptali davasıdır.

Dairemizce HMK'nın 355. maddesi kapsamında istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle ve kamu düzenine ilişkin hükümlerle sınırlı olmak üzere inceleme yapılmıştır.

İstinaf talebinde bulunan davacı tarafından davanın Tüketici Mahkemesi'nde açıldığını, açıldığı tarih itibariyle Tüketici Mahkemelerinde arabuluculuğa başvuru şartının bulunmadığını, bu nedenle mahkemece verilen kararın hatalı olduğu, kararın kaldırılması talep edilmiş ise de;

Mahkemece taraf delillerinin usulüne uygun olarak toplandığı, değerlendirilerek tartışıldığı, davanın Ticaret Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği ve bir miktar alacağın tahsili amacıyla açılması karşısında, zorunlu arabuluculuğabaşvuru olan dava şartının yerine getirilmemesi karşısında, mahkemece verilen kararın dosyada mevcut deliller kapsamında usul ve yasaya uygun olması nedeniyle başvurunun esastan reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1.Davacının İstinaf Başvurusunun Esastan REDDİNE.

2.Alınması gerekli 80,70 TL istinaf karar harcından peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile bakiye 21,40 TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına.

Karar kesin olduğundan harç tahsil müzekkeresinin İlk Derece Mahkemesi'nce yazılmasına.

3.İş bu kararın, bilgi mahiyetinde İlk Derece Mahkemesi'nce taraflara tebliğine.

Dair, HMK'nın 362/1-a maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan incelemede kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.17/02/2022

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/kararlar/dosyaya-iliskin-asil-gorevli-olan-mahkeme-ticaret-mahkemesi-oldugundan-dava-sarti-arabuluculuk-gereklidir

DİĞER YAZILAR

 • Arabulucunun arabuluculuk toplantısına yaptığı daveti usulüne uygun yerine getirmemiş olması usulden ret sebebi olamaz
  • 02.12.2022
  • Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

  Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde dahi arabuluculuk dava şartı gerçekleşmiş sayılır.

  Devamını oku
 • Kambiyo Senedine Dayalı Açılan Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuk Dava Şartı Değildir
  • 24.05.2022
  • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

  Dava, bonoya dayalı menfi tespit talebine ilişkindir. Ancak menfi tespit davaları sonunda verilen hükümler esasa yönelik olarak cebri icraya konu edilip infaz edilememektedir. Bu sebeple ticari davalarda arabuluculuğa başvurma şartı, menfi tespit davalarını kapsamamaktadır.

  Devamını oku
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak Arabuluculuk Son Tutanağı ile Temerrüde Sebep Olur
  • 18.05.2022
  • Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi

  Somut olayda, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinden kaynaklı işçi alacağının mevcut olması sebebiyle iş mahkemeleri açısından dava şartı arabuluculuğa başvurulmuştur.Arabuluculuk ile bir anlaşmaya varılamamış ve uyuşmazlık mahkemeye taşınmıştır.Mahkeme, son tutanak ile işverenin temerrüde düştüğünü kabul ederek borcun ve faizin hesaplanmasını sağlamaktadır.

  Devamını oku
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73/A maddesi ile Getirilen Dava Şartı Arabuluculuk Düzenlemeden Sonraki Uyuşmazlıklar İçin Uygulanır
  • 09.05.2022
  • Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi

  Somut olayda, tüketici kredisi kullanan alacaklının kartel faizlere karşı açtığı tazminat davasının dava şartı arabuluculuğa tabii olup olmadığu uyuşmazlık konusu olmuştur ancak bu husus ticari bir alacak değildir. Tüketici mahkemesi için arabuluculuk şartının getirilmesinden önce açılan bir dava olduğundan dava şartı arabuluculuğa başvuru zorunlu değildir.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et