MODEL ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Gereğince Yürütülecek Arabuluculuğa ilişkin Model Arabuluculuk Sözleşmesi

İşbu Sözleşme:

Taraf

(Ad, soyad, TC Kimlik no.[/ticaret sicil no.]ve adres)

ile Taraf

(Ad, soyad, TC Kimlik no.[/ticaret sicil no.]ve adres)

                  arasında imza edilmiştir.

 

Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu ............................ sözleşmesi ile ilgili olarak ........................................dur.

Taraflar, uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözümüne ilişkin olarak aşağıdaki konularda anlaşma sağlamıştır:

Taraflar, uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmek için iyi niyetle ha- reket etmeyi, uyuşmazlıklarını, uyuşmazlığın arabuluculuğa yönlendirildiği andaki kanun hükümlerine göre çözmeyi ve arabuluculuk faaliyetine katılmayı kabul eder.

Taraflar, işbu sözleşmenin yetkili temsilcileri tarafından müzakere ve imza edildiğini kabul eder. Taraflar adına bu sözleşmeyi imzalayan yetkili temsilciler, bu sözleşmenin ve olası bir anlaşmanın şartlarının arabuluculuk faaliyetinde mevcut bulunan Taraf ve Taraf adına bulunan kişiler için bağlayıcı olduğunu kabul eder (yetki belgesi bu sözleşme ekinde yer almalıdır).

Taraflar, uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olmak için tek arabulucu seçmeyi kabul eder. Arabulucu, taraflarca müştereken seçilecektir. Bir arabulucu konusunda mutabık kalınamaz ise, arabulucu, ............................ tarafından seçilir. Arabulucu ücret ve masrafları için avans isteme hakkına sahiptir.

[NOT: Bu hususun kalması faydalı olur. Zira arabulucu avans alabilmeli ki daha sonra ücret konusunda taraflarla arasında uyuşmazlık çıkmasın]

Arabuluculuk faaliyetine katılanlar:

 1. Arabuluculuk faaliyeti öncesi veya sırasında, aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, arabuluculuk faaliyetinden kaynaklı veya bu faaliyetle bağlantılı tüm bilgileri gizli tutacaktır; meğerki bunların kanunen açıklanması zorunluluğu veya taraf anlaşmasının uygulanması gerektiğinde ya da sigorta şirketleri, sigorta brokerleri ve/veya muhasebecilere bilgi verilmesi durumları söz konusu olsun.
 2. Taraflar, arabulucu ile aralarında paylaşılan bilgilerin kanunun gerektirdiği haller dışında herhangi bir yasal süreçte hâkim, hakem veya diğer karar vericilere açıklanmayacağını veya bu bilgilerin delil olarak sunulamayacağını kabul eder.

Taraflardan biri, arabulucu ile arabuluculuk faaliyetinden önce veya sırasın- da gizli bir bilgi paylaşması halinde, arabulucu, bu bilgiyi paylaşan tarafın rızası olmaksızın kanunun gerektirdiği haller dışında herhangi bir taraf veya

kişi ile paylaşmayacaktır.                                                                                                                                                              

 

Aksi kararlaştırılmadığı sürece, her bir taraf, arabuluculuk faaliyetine ilişkin arabulucunun yaptığı masraf ve arabulucunun ücretini eşit olarak paylaşmayı kabul eder. Her bir taraf, arabuluculuk faaliyetine hazırlık ve faaliyete ilişkin kendi masraflarını kendisi karşılamayı kabul eder.

Uyuşmazlığın arabuluculuğa sevk edilmiş olması, tarafların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde yer alan haklarını etkilemez; uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözülemez ise tarafların mahkemeye başvuru hakkı saklıdır.

Taraflardan biri, arabulucu ile arabuluculuk faaliyetinden önce veya sırasında gizli bir bilgi paylaşması halinde, arabulucu, bu bilgiyi paylaşan tarafın rızası olmaksızın kanunun gerektirdiği haller dışında herhangi bir taraf veya kişi ile paylaşmayacaktır.

İşbu sözleşme iki sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

...... /...... /........

........................................                                                                                         ..................................................

Taraf 1                                                                                                       Taraf 2

(Ad, soyad, imza)                                                                                                                          (Ad, soyad, imza)

........................................

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: ............

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/model-arabuluculuk-sozlesmesi

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
  • 30.01.2018

  Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi. Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
  • 30.01.2018

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam