İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ

İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ

ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ

(İhtiyari-İsteğe Bağlı Arabuluculuk)

TARAF 1 :

(Ad, soyad, TC Kimlik no.[/ticaret sicil no.]ve adres)

TARAF 2 :

(Ad, soyad, TC Kimlik no.[/ticaret sicil no.]ve adres)

ARABULUCU :

(Ad, soyad, arabuluculuk sicil no. ve adres)

İşbu sözleşme arabulucu .................... (“Arabulucu”) tarafından taraf 1 ve taraf 2'ye (“Taraflar”) verilecek arabuluculuk hizmetine ilişkin olup karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar.

                                                                                                                                                                                                           

Arabulucu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arabuluculuk sözleşmesine göre arabuluculuk faaliyetini yürütmeyi; taraflar da onun ücret ve masraflarını ödemeyi kabul eder.

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirecektir.

Arabulucu, kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan gizlilik yükümlülüğüne uyar. Arabulucu taraflardan birinin arabuluculuk faaliyetinden önce veya arabuluculuk faaliyeti sırasında gizli bir bilgi paylaşması halinde; bu bilgiyi paylaşan tarafın rızası olmaksızın kanunun gerektirdiği haller dışında her- hangi bir taraf veya kişi ile paylaşmayacaktır.

[NOT: Taraflar arabuluculuk ücretini ve masrafını eşit olarak ödenmesin- den başka bir usulde kararlaştırabilecekleri için bu sözleşmede nasıl bir usul belirlenmişse onun yazılması gerekir]

Tarafların, arabulucunun ücret ve masrafının nasıl ödeneceği ve avans  talebine dair hangi usulü tayin ettiklerinin belirtilmesine dair bir fıkra girilmesi gereklidir.

Arabulucuya, yukarıda sözü edilen arabuluculuk hizmeti nedeniyle ............... Lira + KDV arabuluculuk ücreti / ............................... Lira + KDV saat ücreti ödenecektir. Arabuluculuk ücreti, masraf ya da avansı arabulucunun

................. bankasındaki TR .......................................... IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. Avans olarak alınan ............................... Lira + KDV, ödenecek olan arabuluculuk ücretinden mahsup edilecektir. Ücret ve masraflar çıktıktan sonra avanstan arta kalan meblağ tarafların  ...........................................

.... bankası TR............................................................ ve ............................ bankası TR............................................................ IBAN numaralı hesaplarına yatırılır.

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin sonunda, ödeme karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleyerek taraflara verecektir.

Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücret gerektirmez. Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarca anlaşmaya varılması halinde arabulucu anlaşma belgesinin hazırlanmasına yardım edebilir. İşbu anlaşma belgesinin imza edilmesini takiben arabuluculuk faaliyeti sona erer.

Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapamaz veya belirli kişileri tavsiye edemez ya da bu tip faaliyetler için herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

Kanunen arabuluculuk faaliyetinin devam ettirilmesine dair başkaca engel bir hususun ortaya çıkmasından ötürü ve de arabuluculuk faaliyetinin sona erdirilmesi ile sonradan ortaya çıkan bu durumlarla ilgili olarak arabulucunun herhangi bir kusurunun olmaması halinde arabulucu, belirlenen ücretin tamamına hak kazanır. Keza arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntemlerle uyuşmazlık sona ermesi halinde de, arabulucu belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması durumunda ise arabulucu her bir uyuşmazlık için ayrı  ücrete

hak kazanır. Bu halde yeni uyuşmazlık konuları için arabuluculuk ücreti, arabulucu ve taraflarca ayrıca belirlenir.

Taraflar işbu sözleşmede yazılı adreslerini tebliğe elverişli adres olarak beyan ederler. Yazılı olarak adres değişikliği bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

İşbu arabulucu sözleşmesi üç sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

...... /...... /........

........................................                                                                    ..................................................

Taraf 1                                                                                            Taraf 2

(Ad, soyad, imza)                                                                                                     (Ad, soyad, imza)

........................................

Arabulucu                                                                                                                       

(Ad, soyad, imza)

Bu Tutanak üç (3) nüsha olarak düzenlenir; taraflarda ve arabulucunun kendisinde kalır.

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/ihtiyari-arabuluculukta-ucret-dahil-arabulucu-sozlesmesi

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
  • 30.01.2018

  Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi. Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • ARABULUCU TARAFINDAN YAPILAN DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SÜRECINE DAVET MEKTUBU
  • 30.01.2018

  7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır (İş M.K. m. 3/1).

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam