İHTİYARİ ARABULUCULUKTA BİLGİLENDİRME TUTANAĞI

ARABULUCU TARAFINDAN YAPILAN ARABULUCULUK DAVET MEKTUBU

Sayın .........................................,

Sözleşmesi/Konusu/Davası ile ilgili ........................ konudaki uyuşmazlığı dos- tane olarak arabuluculuk yoluyla çözmek için bu davet yazısını yazıyoruz.

………………… ………….hukuki uyuşmazlığının 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlığı olduğu anlaşılmaktadır.

Size yapılan teklifin elinize ulaştığı tarihten itibaren ..... gün içinde cevap vermeniz, cevabınızın olumlu olması halinde arabuluculuk görüşmelerine başlanması için görüşme tarih ve yerinin belirlenmesi gerekmekte


dir. Arabuluculuk görüşmelerine başlamadan önce arabuluculuk sürecinin daha verimli geçmesi için;

Arabuluculukla ilgili şu hususları bilgi ve görüşlerinize sunmak isterim:

 1. Arabuluculuk taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın tarafsız, bağımsız, arabuluculuk eğitimi almış ve arabulucular siciline kayıtlı bir arabulucu desteği ile çözülmesi yöntemidir.
 2. Arabulucu ile uyuşmazlığın çözümü tamamen gönüllülük esasına dayalı- dır. Taraflar serbest iradeleri ile uyuşmazlığın dostane olarak çözümlen- mesini sağlar.
 3. Arabuluculuk görüşmelerine katılmak başvurucunun iddia ve taleplerini kabul anlamına gelmez.
 4. Arabuluculuk görüşmeleri, taraflardan birinin isteği ile her aşamada sonlandırılabilir.
 5. Arabuluculuk görüşmelerinde gizlilik ilkesine uyulması esastır.
 6. Arabuluculuk ücreti 6325 sayılı Hukuki Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ortaklaşa ödenir. An- cak ücretin hangi tarafça ödeneceği ve ne kadar olacağı müzakerelere başlanmadan önce taraflarca özel olarak da belirlenebilir. Arabulucunun ücretine ilişkin bilgilere Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinden ulaşabilirsiniz. (6325 Sayılı Yasa 7. madde, Yönetmelik 12. madde) (http://www. adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife-index.html)
 7. Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varılması halinde, arabu- luculuk ücreti dışında, mahkeme harcı ve yargılama giderleri ödenmez.
 8. Arabuluculuk toplantılarına bizzat veya avukatınız aracılığıyla katılabile- ceksiniz.
 9. Arabulucuya başvuracağınızı dava açıldıktan sonra mahkemeye bildir- meniz halinde görülmekte olan dava, üç ayı geçmemek üzere ertelene- bilecektir. Birlikte talep etmeniz halinde ise bu süre üç aya kadar daha uzatılabilecektir.
 10. Arabuluculuğa başvurma konusunda anlaşmaya vardığınızda, sürecin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. (6325 Sayılı Kanun 16. madde, Yönetmelik 20. madde)
 11. Uyuşmazlık konusunda anlaşmaya varmanız, isteğe bağlı olarak arabu- luculuk faaliyetinden vazgeçmeniz, görüşmelerden çekilmeniz, uyuş- mazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının anlaşılması veya arabulucu- luk faaliyetini sona erdirmeniz durumunda arabuluculuk sona erecektir. (6325 Sayılı Kanun 17. madde, Yönetmelik 21. madde)
 12. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varmanız halinde, varılan anlaşmayı tespit edip arabulucu ile birlikte imzalayarak, mahkemeden bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirsiniz. Bu şerhin verildiği anlaşma tutanağı ilam niteliğinde bir belge sayılacaktır (6325 Sayılı Yasa 18. madde, Yönetmelik 22. madde)

Bu davetin size ulaştığı tarihten itibaren veya daveti alma tarihinden itibaren arabuluculuk görüşmelerine katılma davetimizi kabul edip, etmeyeceğinizi ..... gün içinde tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Uyuşmazlığı anlaşmaya çevirmenizi temenni ederiz.

Arabulucu ad, soyad, sicil no. İletişim bilgileri

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/ihtiyari-arabuluculukta-bilgilendirme-tutanagi

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
  • 30.01.2018

  Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi. Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
  • 30.01.2018

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam