İhtiyari Arabuluculuk Davet Mektubu

İHTİYARİ ARABULUCULUK SÜRECİNE DAVET MEKTUBU

Sayın ...............................................................

(Alternatif 1)

.....................tarafından ...................... Arabuluculuk Bürosuna yapılan başvuru üzerine UYAP Arabulucu Portal tarafından görevlendirilmiş T.C. Adalet Bakanlığı’ndaki resmi sicile kayıtlı ...................... sicil numaralı arabulucuyum, ........................ konudaki uyuşmazlığı dostane çözüm yolu olarak arabuluculuk ile çözmek için bu davet mektubu tarafınıza gönderilmektedir. .......................... hukuki uyuşmazlığının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlığı olduğu anlaşılmaktadır.

(Alternatif 2)

T.C. Adalet Bakanlığı’ndaki resmi sicile kayıtlı ......................... sicil numaralı arabulucuyum. .......................... tarafından yapılan başvuru üzerine, ........................ konudaki uyuşmazlığı dostane çözüm yolu olarak arabuluculuk ile çözmek için bu davet mektubu tarafınıza gönderilmektedir. ......................... hukuki uyuşmazlığının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlığı olduğu anlaşılmaktadır.

Arabulucu olarak görevimi özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirmekle ve taraflar arasındaki eşitliği gözetmekle yükümlü olduğumu belirtmek isterim.

Arabulucu, bilgileri dâhilinde tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ve görüşmelere katılan diğer kişiler de bu konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar.

İhtiyari arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya vekâletnamesinde özel yetki bulunan avukatları aracılığıyla katılabilirler. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.

Arabuluculuk görüşmelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. Komisyon kendisini vekil ile temsil ettiremez. (İdarenin taraf olduğu dava şartı arabuluculuk sürecinde kullanılabilir.)

Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır.

Yapacağımız ilk toplantının sizlerle birlikte planlanabilmesi amacıyla bu davet mektubuna 30 günü geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede cevap vermenizi rica ederim.

Saygılarımla.

İmza:

Adı - Soyadı:

Arabulucu(Sicil No):

E-Posta:

Telefon:

Adres:

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/ihtiyari-arabuluculuk-davet-mektubu

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
  • 30.01.2018

  Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi. Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
  • 30.01.2018

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam