Dava Şartı Bilgilendirme - İlk Oturum tutanağı

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK
ANLAŞMA SON TUTANAĞI

Arabuluculuk Bürosu:________________________________:

Büro Dosya Numarası:_________________________________:

Arabuluculuk Dosya Numarası:__________________________:

Arabulucunun :________________________________:

Adı ve Soyadı:________________________________:

T.C. Kimlik Numarası:_________________________:

Arabulucu Sicil Numarası:_____________________:

Adresi:_______________________________________:

Taraf (Gerçek Kişi ise)________________________________:

Adı ve Soyadı:________________________________:

T.C. Kimlik Numarası:_________________________:

Adresi:_____________________:

Telefon:_______________________________________:

E-Posta:_______________________________________:

Taraf (Tüzel Kişi ise)________________________________:

Unvanı:________________________________:

Vergi Kimlik Numarası:_________________________:

Adresi:_____________________:

Telefon:_______________________________________:

E-Posta:_______________________________________:

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık________________________________:

(Uyuşmazlık konuları kalem kalem ve net bir şekilde belirtilmelidir.)

Arabuluculuk Bürosuna Başvuru Tarihi________________________________:

Arabulucunun Görevlendirildiği Tarih________________________________:

Tutanağın Düzenlendiği Tarih________________________________:

Tutanağın Düzenlendiği Yer________________________________:

Arabuluculuk Sonucu________________________________:

Adı geçen taraflar ………… Toplantı Odasına geldiler.

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri olan, arabuluculuk sürecinin iradi olduğu; arabuluculuk sürecinde her iki tarafın da eşit haklara sahip olduğu; taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlü olduğu ve tarafların ve görüşmelere katılan diğer kişilerin de bu konudaki gizliliğe uymak zorunda olduğu; tarafların, arabulucunun veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil üçüncü bir kişinin, uyuşmazlıkla ilgili hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, tarafların arabuluculuk sürecine katılma isteğini, arabuluculuk sürecinde taraflarca ileri sürülen görüşleri, önerileri ya da herhangi bir vakıanın veya iddianın kabulünü ve sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeleri delil olarak ileri süremeyeceği ve bunlar hakkında tanıklık yapamayacağı hususları hakkında bilgi verildi.

araflara arabulucunun görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getireceği, arabulucunun taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlü olduğu, arabuluculuk müzakerelerine tarafların bizzat, kanuni temsilcileri veya vekâletnamesinde özel yetki bulunan avukatları aracılığıyla katılabileceği, arabuluculuk sürecinde arabulucunun rolünün, hâkim veya hakem olmadığı, kimin haklı ya da haksız olduğu konusunda karar vermeyeceği, yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemleri yapamayacağı, taraflara hukuki tavsiyelerde bulunamayacağı, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde arabulucunun bir çözüm önerisinde bulunabileceği, yaşanılan uyuşmazlık ile ilgili çözüm seçeneklerini üreterek bir anlaşmaya ulaşabilmelerinde taraflara yardımcı olacak iletişimin ortamını sağlayacağı, bilgileri dâhilinde taraflarla ayrı ayrı veya birlikte görüşebileceği ve iletişim kurabileceği, arabulucu olarak tarafsız bir konumda olduğu, arabuluculuk sürecinin sonunda her iki tarafın da kabul edeceği bir anlaşmaya varılamaması hâlinde açılabilecek olası bir davada, daha sonra avukat olarak görev üstlenemeyeceği, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımının duracağı ve hak düşürücü sürenin işlemeyeceği, arabuluculuk sürecinin sonunda her iki tarafın da kabul edeceği bir anlaşmaya varılamaması hâlinde yargı organlarına başvuru haklarının bulunduğu hususları hakkında bilgi verildi.

Taraflara arabuluculuk sürecinde düzenlenecek oturum tutanaklarına ve sürecin sonunda düzenlenecek son tutanağa, oturumların ve faaliyetin sonuçlanması ile arabulucunun son çözüm önerisi dışında hangi hususların yazılacağına tarafların karar vereceği; bununla beraber, bu hususta tarafların birlikte karar verememesi halinde son tutanağın içeriğinin tarafların karşılıklı teklif ve kabulleri dahil olmak üzere arabulucu tarafından düzenleneceği, arabuluculuk sürecinin sonunda varılan anlaşmanın kapsamının taraflarca belirleneceği, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belgenin taraflar veya avukatları ve arabulucu tarafından imzalanacağı, tarafların bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin mahkemeden şerh verilmesini talep edebileceği ve bu şerhi içeren anlaşmanın ilâm niteliğinde belge sayılacağı, taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilâm niteliğinde belge sayılacağı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacağı hususları hakkında bilgi verildi.

Taraflara arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücretinin, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre yüzdelik dilim üzerinden nispi olarak, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacağı, bu durumda ücretin Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamayacağı; arabuluculuk faaliyeti sonunda iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde iki saatlik ücret tutarının Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödeneceği, iki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücretin aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanacağı, Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücretinin yargılama giderlerinden sayılacağı hususları hakkında bilgi verildi.

(İş Hukuku Uyuşmazlıklarında)

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır.

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

(Ticaret Hukuku Uyuşmazlıklarında)

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

(Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında)

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşmaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

Ayrıca, taraflara, kendilerinden arabuluculuk sürecinde birbirlerine karşı “siz”li hitap şeklini kullanmalarının ve söz verildiği zaman, sırayla ve sözleri kesilmeden konuşmalarının beklendiği, birbirlerinin sözünü kesmelerinin, söz veya hareketle diğer tarafı tahkir etmelerinin yasak olduğu, daha sonra eklemek istedikleri hususlar hakkında kendilerine konuşma olanağı tanınacağı, arabulucu tarafından da kendilerine sorular sorulabileceği hususları belirtilmiş; arabuluculuk sürecinde olabildiğince açık ve dürüst olunmasının ve işbirliği hâlinde hareket edilmesinin önemi vurgulanmış; arabuluculuk sürecinde belirtilen kurullara uymayı kabul edip etmedikleri kendilerine sorulmuştur.

Taraflar söz alarak arabuluculuğun temel ilkelerini, arabuluculuk sürecini ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının ve anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık, arabuluculuk sürecinde ve bu tutanakta belirtilen kurullara uymayı kabul ediyoruz dediler.

Taraflar müzakerelere başlamışlardır.

İşbu arabuluculuk bilgilendirme ve ilk oturum tutanağı dört sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 11 ve m. 15 uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

İmzalar

Taraf________________________________:

Taraf________________________________:

Adına Yetkili Temsilci/Avukat

Arabulucu________________________________:

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/dava-sarti-bilgilendirme-ilk-oturum-tutanagi-2

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
  • 30.01.2018

  Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi. Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
  • 30.01.2018

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam